ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання послуг позашкільної освіти

 

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від освітніх послуг позашкільної освіти Вашої дитини у Центрі розвитку дитини «Bubble Flame», або уточнити інформацію що Вас цікавить за тел. (063) 675 68 98.

 

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

 

Пропозиція (публічна оферта)

 

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю «Флейм Плюс», що діє на підставі Статуту, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ 39643550, надалі – надавач послуг.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 

1. Загальні положення

 

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді при вході в Центр розвитку дитини «Bubble Flame», а також на сайті Надавача освітніх послуг  і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

 

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі мають наступні значення:

 

2.1. Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати конкретні послуги позашкільної освіти в Центрі розвитку дитини «Bubble Flame».

2.2. Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

 

3. Предмет Договору

 

3.1. Предметом цього Договору є надання Закладом освітніх послуг позашкільної освіти Користувачу послуг, згідно обраного переліку освітніх послуг, на визначених Договором умовах.

 

4. Порядок укладення Договору:

 

4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг позашкільної освіти в Центрі розвитку дитини «Bubble Flame», згідно обраному переліку освітніх послуг.

4.3.Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4 Договору.

4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача освітніх послуг, або на сайті Надавача освітніх послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

- заповнення Користувачем послуг форми Заявки на освітні послуги;

- оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача освітніх послуг.

Будь-яка з вказаних дій в окремості, яка виконана Користувачем свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Термін акцепту не обмежений.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви на освітні послуги і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначенихумовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг;

- визнає безумовну професійну придатність освітнього персоналу Центру розвитку дитини «Bubble Flame», приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

 

5. Порядок розрахунків

 

5.1. Освітні послуги надаються Користувачеві послуг на попередній платній основі, відповідно до Тарифів (додаток №3), вказаних сайті Надавача освітніх послуг.

5.2. В Центрі розвитку дитини «Bubble Flame» встановлений бесповоротний щорічний внесок, розмір якого надається у Тарифах (додаток № 3). Щорічний внесок сплачується у 2 етапи: 50% до 1 вересня та 50% до1 лютого поточного року.

5.3. Оплата за надання освітніх послуг здійснюється наперед, в розмірі, вказаному в Тарифах. Користувач вносить плату повністю до десятого числа поточного місяця.

5.4. За несвоєчасно внесену платню нараховується пеня у розмірі 1 (одного) % за кожний прострочений день.

5.5. При затриманні плати більше ніж на 10 днів без поважних причин, Надавач залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг Користувачу, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед Закладом.

5.6. Оплата внесена Користувачем послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Надавачем освітніх послуг, у звязку з порушеннями умов даного Договору, з боку Користувача - не повертається.

5.7. Оплата освітніх послуг Закладу, а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Закладом, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Надавача послуг.

 

6. Права та обов'язки Надавача освітніх послуг

 

6.1. Надавач освітніх послуг зобов'язаний:

6.1.1. До початку надання освітніх послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу, з вимогами техніки безпеки, а також з умовами і правилами відвідування батьками і дітьми Центру розвитку дитини «Bubble Flame».

6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;

6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;

6.1.4.Здійснювати надання освітніх послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;

6.1.5. Зберігати місце за дитиною, при умові оплати згідно тарифів, у випадках її хвороби, санаторно-курортного лікування, карантину, а також під час відпустки або тимчасової відсутності Користувача з поважних причин (хвороба).

6.1.6. Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини;

6.1.7. Використовувати сучасні педагогічні технології й додаткові спеціальні програми;

6.1.8. Виконувати санітарні норми для позашкільних установ.

6.1.9. Доглядати за дитиною під час освітньо-виховного процесу.

 

6.2. Надавач освітніх послуг має право:

6.2.1. Комплектувати групи за віковими ознаками дітей

6.2.2. Встановлювати випробувальний термін 1 тиждень.

6.2.3. Надавач послуг залишає за собою право здійснювати заміну педагогів та корегувати розклад.

6.2.4. Не допускати до Центру розвитку дитини «Bubble Flame» Користувача послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

6.2.5. Призупинити надання освітніх послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобовязань перед Закладом.

6.2.6. Відрахувати дитину з установи при невиконанні «Батьками» умов і правил відвідування Центру розвитку дитини «Bubble Flame»

6.2.7. Не приймати до відвідування занять хвору дитину;

6.2.8. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на освітні послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача освітніх послуг, не раніше ніж за місяць після публікації.

 

7. Права та обов'язки Користувача послуг

 

7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов'язаний:

7.1.1. У продовж усього періоду користування освітніми послугами дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2. При заповнені Заяви на освітні послуги повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.

7.1.3. Дотримуватись правил відвідування Центру розвитку дитини «Bubble Flame».

7.1.4. Заздалегідь сповіщати адміністратора про причини відсутності дитини.

7.1.5. Передавати дитину до Закладу і забирати її у викладача особисто;

7.1.6. Відшкодовувати будь-які збитки Центра розвитку дитини «Bubble Flame», які сталися з вини дитини та/або батьків, їх законних представників (няні, водія тощо).

 

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору;

7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги;

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчально-виховного процесу та наданням освітніх послуг;

7.2.5. Вносити пропозиції що до покращення роботи Закладу;

7.2.6. Приймати участь у заходах Закладу;

 

8. Відповідальність сторін

8.1. Надавач освітніх послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг у розмірі суми Передоплати, документально підтвердженої.

8.2. Надавач освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України, що регулюють діяльність в сфері позашкільної освіти.

8.3. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві на освітні послуги.

8.4. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.6. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

 

9. Зміна і розірвання Договору

 

9.1. Надавач освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача освітніх послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. При внесенні Надавачем освітніх послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем, Надавач освітніх послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача освітніх послуг не менше ніж за місяць до вступу змін в силу.

9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від отримання освітніх послуг Закладу й повідомленні Надавача послуг про це рішення.

9.3.2. При прийняті Надавачем освітніх послуг відповідного рішення на підставі систематичного невиконання «Батьками» своїх зобов'язань, та повідомленням їх про це за два тижні.

9.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чиним законодавством України.

 

10. Вирішення суперечок

 

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення одної з Сторін до другої.

10.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача освітніх послуг.

 

11. Інші положення

 

11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами діючого законодавства України.

11.3. Надавачем освітніх послуг за цим договором є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Флейм плюс», що зареєстроване за адресою: м. Вінниця, вул. Івана Богуна, 20.

11.4. Фактична адреса Надавача освітніх послуг за цим договором:м. Вінниця, вул. Василя Стуса, 34. Контактний телефон: (063) 675 68 98.

 

 

 

Додаток № 1

до договору Публічної оферти

Правила відвідування Центра розвитку дитини «Bubble Flame» 1. Заняття проводяться згідно розкладу.

 2. Дитина вважається вихованцем центру лише після заповнення батьками анкети, ознайомлення з Правилами закладу та оплати абонемента.

 3. Групи формуються за віком та здібностями дитини.

 4. Перше (пробне) заняття – безкоштовне.

 5. Батьки чи їх довірені особи повинні приводити дитину за 5 хв. до початку уроку. Приходити за дитиною потрібно за 5 хв. до закінчення уроку.

 6. Присутність батьків на заняттях допускається з дозволу викладача.

 7. Діти з ознаками вірусних захворювань на заняття не допускаються.

 8. З моменту передачі дитини батькам, довіреним особам, Центр розвитку дитини «Bubble Flame» не несе відповідальність за життя та здоровя дитини.

 9. Батьки повинні повідомити адміністратора закладу про наявність у дитини особливостей організму (алергії) тощо, що вимагають особливого поводження.

 10. Адміністрація залишає за собою право змінювати викладача на час його хвороби або вимушеної відпустки.

 11. Діти допускаються на заняття лише в змінному взутті або шкарпетках.

 12. Обов”язково попереджуйте адміністратора, якщо не можете забрати дитину вчасно.

 13. Керівництво закладу не несе відповідальність за збереження забутих, залишених без нагляду речей. 

 

Додаток № 2

до договору Публічної офери

 

     Директору  ТОВ  "Флейм плюс"                   

Кіндзерському С.В.                                     

 

від _________________________________

 

адреса ______________________________

 

тел 1 _______________________________

 

тел 2 _______________________________

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

є матір”ю/батьком дитини ______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                       (прізвище, імя, дитини, рік народження)

 

Прошу прийняти мою дитину до Центру розвитку дитини «Bubble Flame».

 

 

 

Студія всебічного розвитку

 

 

Студія іноземних мов

 

 

Студія арт-мистецтв

 

Крім батьків приводити і забирати дитину можуть: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

З Договором публічної оферти ознайомлений, погоджуюсь з усіма його умовами, в тому числі і з тарифами на запропоновані освітні послуги, а також даю згоду не порушувати правила і порядок, встановлені у Закладі.

 

 

 

 

 

 

 

«_______» ___________ 20      р.        __________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                         (підпис) (П.І.Б.)

 

 

Додаток № 3

до договору Публічної оферти

 

 

ТАРІФИ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

 1. Обовязковий щорічний внесок - 600 грн. на рік

 2. Студія всебічного розвитку - 700 грн. на місяць

 3. Студія іноземних мов – 700 грн. на місяць

 4. Студія артмистецтв - 700 грн. на місяць

 

 

 

Україна, м. Вінниця "Bubble Flame"                         +38 063 675 6898

Розробка сайту - студія «Webhit»